กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
 
 " ให้การดูแลรักษาความปลอดภัย ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว "
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
 


 
 
 
 
 
  
 
พลตำรวจโท สาคร  ทองมุณี
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เรื่องแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติฯ

หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว